لوله گستر گلپایگان

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

سه راه تبدیل ۹۰ درجه
سایز تعداد در کارتن
۹۰-۶۳ ۵۶
۱۱۰-۶۳ ۳۹
۱۱۰-۹۰ ۲۴
۱۲۵-۶۳ ۳۳
۱۲۵-۹۰ ۲۲
۱۲۵-۱۱۰ ۱۶
۱۶۰-۱۱۰ ۱۰
۱۶۰-۱۲۵ ۸
۲۰۰-۱۶۰ ۴
درخواست نمایندگی ثبت درخواست اخذ نمایندگی
صدای مشتری باما در ارتباط باشید
لوله گستر گلپایگان در استان ها نمایندگی های لوله گستر گلپایگان