لوله گستر گلپایگان

تبدیل غیر هم مرکز

تبدیل غیر هم مرکز
سایز تعداد در کارتن
۶۳-۳۲ ۷۰
۶۳-۴۰ ۷۲
۶۳-۵۰ ۷۲
۷۵-۵۰ ۴۵
۷۵-۶۳ ۱۰۹
۹۰-۶۳ ۲۱۰
۹۰-۷۵ ۷۵
۱۱۰-۵۰ ۱۰۰
۱۱۰-۶۳ ۱۲۰
۱۱۰-۹۰ ۸۰
۱۲۵-۶۳ ۹۰
۱۲۵-۹۰ ۹۰
۱۲۵-۱۱۰ ۵۴
۱۶۰-۱۱۰ ۴۰
۱۶۰-۱۲۵ ۳۲
۲۰۰-۱۶۰ ۱۵
درخواست نمایندگی ثبت درخواست اخذ نمایندگی
صدای مشتری باما در ارتباط باشید
لوله گستر گلپایگان در استان ها نمایندگی های لوله گستر گلپایگان