خط ویژه: 57999-031

سه راه ۴۵ درجه

جدول سایز های سه راه ۴۵ درجه

سایز تعداد بسته بندی
۳۲ ۱۰۰ کارتن
۴۰ ۵۰ کارتن
۵۰ ۱۲۰ کارتن
۶۳ ۹۰ کارتن
۷۵ ۶۶ کارتن
۹۰ ۳۶ کارتن
۱۱۰ ۲۰ کارتن
۱۲۵ ۱۴ کارتن
۱۶۰ ۶ کارتن
۲۰۰ ۴ کیسه