خط ویژه: 57999-031

تقویم نمایشگاه های سال ۹۷

نمایشگاه های سال ۹۷ شرکت لوله گستر گلپایگان

عنوان تاریخ
۱ نمایشگاه ایران مال ۹۷/۲/۱۱
۲ صنعت ساختمان گرگان ۹۷/۲/۱۹
۳  صنعت ساختمان ارومیه ۹۷/۳/۲۹
 ۴ صنعت ساختمان تهران ۹۷/۵/۱۵
۵ صنعت ساختمان اصفهان ۹۷/۷/۱۱
۶ تاسیسات تهران ۹۷/۸/۱